Menüü

Eesti Patsientide Liidu peamised seisukohad ravimipoliitika uuendamiseks:

Eestis kulutati 2014. aastal tervishoiule 6% rahvuslikust koguproduktist, mis moodustab vaid 60% EL keskmisest näitajast (EL vastav näitaja oli 10,1%).

Lisaks tervishoiu üldisele alarahastamisele on aastatega vähenenud Haigekassas ravimite hüvitamiseks ette nähtud eelarve osakaal kogu ravikindlustuse eelarvest (kunagisest 18%-st on see langenud 11,4%-le). Selle trendi jätkumine seab järjest enam ohtu patsientide juurdepääsu nii olemasolevatele kui uutele vajalikele ravimitele, mis pikendaksid inimeste eluiga ja aitaksid tagada efektiivset ning tänapäevast ravi.    

Seepärast tuleb:
    • Alandada ravimite käibemaksumäär taas 5%-ni. Majanduslanguse ajal ajutiselt 9%-ni tõstetud ravimite käibemaksumäära pidi langetatama taas 5%-ni pärast majanduslanguse lõppu. See poliitiline lubadus tuleks ellu viia. Käibemaksumäära langetamine vabastab ka Haigekassa ja haiglate raha.
    • Suurendada Haigekassa ravimite hüvitiseks mõeldud eelarvet nii, et osakaal kogu ravikindlustuse eelarvest kasvaks aastatel 2017-2020 igal aastal 1 protsendipunkti võrra. Leida selleks täiendavaid riiklikke rahastusallikaid (näiteks eraldis alkoholi ja tubakaaktsiisist vms).
    • Langetada inimese poolt makstavat osa retseptiravimite ostmisel, omaosalust tuleks vähendada aastatel 2017-2020 kolme protsendipunkti võrra, selleks esitasime erinevaid meetmeid.
    • Harva esinevate haiguste ravis kasutatavate ravimite, sh elupäästvate ravimite, kättesaadavuse parandamine. Juurutada süsteem, kus juhul, kui elupäästev ravim on arstide hinnagul olemas, oleks ta patsiendile Haigekassa hüvitisega ka kättesaadav.