Menüü

Riiklikud olulised tervishoiusüsteemi lingid:

Sotsiaalministeerium - vastutab Vabariigi Valitsuse tervise-, töö- ja sotsiaalkaitsepoliitika elluviimise eest, korraldab valdkonna õigusaktide loomist ja muutmist.

Sotsiaalkindlustusamet - sotsiaalministeeriumi allasutus, mis korraldab pensionide, toetuste ja hüvitiste maksmist, määrab puude raskusastmeid, tuvastab töövõimetust, korraldab rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse maksmist, osutab ohvriabi- ja lepitusteenust.

Eesti Haigekassa - sihtasutus, mis korraldab riiklikku ravikindlustust. Organisatsiooni ülesandeks on tagada ravikindlustatutele tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ning rahaliste hüvitiste kättesaadavus ja ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi allasutus, mis muuhulgas tunnustab tervishoiuteenuste osutajate kutsekvalifikatsioone, korraldab esmatasandi arstiabi; organiseerib nakkushaiguste seiret ja tõrjet, korraldab kemikaalide ja meditsiiniseadmete ohutust.

Ravimiamet on sotsiaalministeeriumi allasutus, mis muuhulgas korraldab kasutatavate ravimite järelevalvet ja kontrollib nende toimivust ja ohutust, annab tegevuslubasid apteekidele-hulgimüüjatetele ja kontrollib nende tööd. Ka kliiniliste uuringute üle valvamine kuulub ameti ülesannete hulka.

Tervise Arengu Instituut - sotsiaalministeeriumi allasutus, mis kogub, ühendab ja pakub erinevatest allikatest pärit usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti rahvastiku tervise kohta. Asutus arendab tervise edendust ning korraldab osasid tervise- ja sotsiaalteenuseid.

Elektrooniline Riigiteataja - Eesti Vabariigi õigusaktide võrguväljaanne.

Eesti Vabariigi Õiguskantsler - põhiseaduse kohaselt ainuisikuline ja sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, ühendab endas põhiseaduslikkuse järelevalvaja ja üldise petitsiooniorgani funktsioonid.