Menüü

Tegevuse põhimõtted

Mittetulundusühing asutati 2001. aastal tookordse nimega Eesti Patsientide Nõukoda. Soovisime seista Eesti õiguses sätestatud põhimõtte eest, mille kohaselt igale kodanikule peab olema tagatud õigus tervise kaitsele olenemata tema rahvuslikust kuuluvusest, majanduslikust olukorrast või geograafilisest asukohast. Tervishoiusüsteemi kaugenemine nendest väärtustest oligi vabaühenduse asutamise peamiseks põhjuseks, tookord abistasime siis Marge Valdmanni vaidluses riigiga.

Oleme ainus patsientide esindusorganisatsioon, mis on patsientide enda algatatud, juhitud ja rahastatud.

2015. a. lõpus uuendasime liitu sisemiselt - muutus organisatsiooni juhtimine, sõnastasime uuesti liidu tegevuse põhimõtted, mistõttu laienes lähiajal ette võetavate tegevuste kava ja täienes liidu põhikiri. Kuna liidu liikmete arv on tõusuteel, uuendasime 2016. a. jaanuaris liidu kodulehte. Oleme tänaseni rahastanud oma tegevust eraannetustest.

Meie visioon on olla inimkeskse tervishoiusüsteemi arendamise üheks eestvedajaks. 

Mittetulundusühingu missiooni oleme sõnastanud järgmiselt: Tervishoiupoliitika kujundamisel osaledes ja inimkeskseid programme ellu viies aitame hoida ning parandada inimeste tervist ja heaolu.  

Vaata ka meie põhikirja

Me lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Majandusaasta aruanded: 201320142015, 20162017 

Ülevaatlik tulude-kulude jaotus: