Menüü

Tegevuse põhimõtted

Mittetulundusühing asutati 2001. aastal tookordse nimega Eesti Patsientide Nõukoda. Soovisime seista Eesti õiguses sätestatud põhimõtte eest, mille kohaselt igale kodanikule peab olema tagatud õigus tervise kaitsele olenemata tema rahvuslikust kuuluvusest, majanduslikust olukorrast või geograafilisest asukohast. Tervishoiusüsteemi kaugenemine nendest väärtustest oligi vabaühenduse asutamise peamiseks põhjuseks, tookord abistasime siis Marge Valdmanni vaidluses riigiga.

Oleme ainus patsientide esindusorganisatsioon, mis on patsientide enda algatatud, juhitud ja rahastatud.

2015. a. lõpus uuendasime liitu sisemiselt - muutus organisatsiooni juhtimine, sõnastasime uuesti liidu tegevuse põhimõtted, mistõttu laienes lähiajal ette võetavate tegevuste kava ja täienes liidu põhikiri. Kuna liidu liikmete arv on tõusuteel, uuendasime 2016. a. jaanuaris liidu kodulehte. Oleme tänaseni rahastanud oma tegevust eraannetustest.

Meie visioon on olla patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamise eestvedajateks. 

Mittetulundusühingu tänase missiooni oleme sõnastanud järgmiselt: Tervishoiupoliitika kujundamisel osaledes ja patsiendikeskseid programme ellu viies aitame hoida ning parandada inimeste tervist ja heaolu.  

Vaata ka meie põhikirja, mille uuendasime 2015. a. novembris

Me lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Majandusaasta aruanded: 2013, 2014, 2015, 2016

Meie rahaasjad kokkuvõtlikult: