Menüü

Eesti Patsientide Liidu põhikiri

ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on EESTI PATSIENTIDE LIIT (edaspidi nimetatud Liit).
1.2. Liit on vabatahtlik ühendus, mis seisab patsiendikeskse tervishoiukorralduse eest ja mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Saadud tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.3. Liit on eraõiguslik juriidiline isik oma põhikirja ja atribuutikaga. Liidul on õigus avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal ning teostada finantsoperatsioone.
1.4. Oma tegevuses juhindub Liit kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest.
1.5. Liidu juhatuse asukoht on Tallinn.
1.6. Liit on asutatud tähtajatult.
1.7. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

LIIDU TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED:

2.1. Liidu tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. Kaitsta patsientide sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;
2.1.2. kaitsta oma liikmete huvisid;
2.1.3. olla patsiendikeskse tervishoiupoliitika edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ja koordinatsiooniorganiks;
2.1.4. esindada ja kaitsta Eesti patsientide huve ja õigusi Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil;
2.1.5. aidata tagada ravi- ja hooldusteenust tarbivatele inimestele neile põhiseadusega ja teiste õigusaktidega sätestatud õigusi;
2.1.6. esindada patsiente riigi- ja kohaliku omavalitsuse organite ning muude isikute ees;
2.1.7. teavitada patsiente nende õigustest ja õiguste teostamise võimalustest;
2.1.8. teavitada raviteenuste osutajaid, raviteenuse korraldajaid ja teisi ühiskonnaliikmeid patsientide õigustest;
2.1.9. Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja kohalikele omavalitsustele ettepanekute tegemine õigusaktide parandamiseks ja korrastamiseks;
2.1.10. loengute ja teabepäevade korraldamine;
2.1.11. õigusabi osutamine või selle vahendamine;
2.1.12. ravi- ja hooldusteenuste kvaliteedi tõstmisele kaasa aitamine.

2.2. Nende eesmärkide saavutamiseks Liit:
2.2.1. võib avada harukontoreid üle Eesti;
2.2.2. sõlmib koostöölepinguid patsiendikaitse valdkonnas ning valdkondades, mis aitavad kaasa patsiendikeskse tervishoiu saavutamisele, ravi- ja hoolekandeteenuse kvaliteedi tõstmisele;
2.2.3. võib rakendada tööle patsiendiesindajaid, kes oma tegevusega täidavad eelpool toodud ülesandeid;
2.2.4. toetab, koolitab ja juhendab Liidu töötajaid ja liikmeid;
2.2.5. loob kontakte teiste analoogsete organisatsioonidega Eestis ja väljaspool Eestit;
2.2.6. peab sidet ravi- ja hooldusasutustega ravi- ja hooldusteenust tarbivate inimeste probleemide lahendamiseks ja ennetamiseks;
2.2.7. võtab osa tervishoiukorraldust, ravi- ja hooldusprobleeme puudutavate seaduste ja teiste õigusaktide väljatöötamisest;
2.2.8. korraldab seminare, teabepäevi ja muid üritusi;
2.2.9. informeerib Sotsiaalministeeriumi patsientide probleemidest;
2.2.10. informeerib ametiisikuid ja elanikkonda patsientide õigustest;
2.2.11. töötab välja ja realiseerib erinevaid projekte Liidu eesmärkide täitmiseks;
2.2.12. esindab oma liikmeid Eesti Vabariigis ja välisriikides suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
2.2.13. võib asutada Liidu erifonde;
2.2.14. võib asutada ravi- ja hooldusteenuse kvaliteedi tõstmise tagamiseks teisi juriidilisiisikuid;
2.2.15. korraldab muid Liidu tegevuse eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi.

VARA JA VAHENDID

3.1. Liidu tegevust rahastatakse vahenditest, mis koosnevad:
3.1.1. liikmemaksudest;
3.1.2. annetustest;
3.1.3. eraldistest, sealhulgas riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvest laekuvatest vahenditest;
3.1.4. rahvusvahelisest abist;
3.1.5. sponsorlusest;
3.1.6. koolituste korraldamisest;
3.1.7. kirjastustegevusest;
3.1.8. tuluüritustest saadud laekumistest ja tasuliste teenuste osutamisest;
3.1.9. muust, mis on vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

LIIDU LIIKMESKOND, LIIKMETE VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE

4.1. Liidu liikmeks võib olla füüsiline isik, kes soovib kaasa aidata Liidu eesmärkide täitmisele või kellel on olnud probleeme ravi- ja hooldusteenuste tarbimisel ja/või kellel on soov aidata kaasa ravi- ja hooldusteenuste kvaliteedi parandamisele ning kes aktsepteerib Liidu eesmärke. Liidu liikmed moodustavad liikmete Üldkoosoleku.
4.2. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel.
4.3. Liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
4.4. Liidu liikme väljaarvamise otsuse langetab Liidu juhatuse esildise alusel üldkoosolek, kui Liidu liige oma käitumisega kahjustab Liidu mainet või töötab Liidu eesmärkidele vastu või ei järgi üldtunnustatud eetilisi norme.

LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Kõigil Liidu liikmetel on õigus:
5.1.1. valida ja olla valitud Liidu juhtorganitesse;
5.1.2. esitada ettepanekuid Liidu tegevuse puudutavates küsimustes;
5.1.3. võtta osa Liidu poolt korraldatavatest üritustest;
5.1.4. saada informatsiooni Liidu tegevusest;
5.1.5. astuda kirjaliku avalduse alusel Liidust välja.

5.2. Liidu liikmed on kohustatud:
5.2.1. järgima Liidu põhikirja;
5.2.2. täitma Liidu juhtorganite otsuseid;
5.2.3. hoidma ja kaitsma Liidu mainet;
5.2.4. juhtorganitesse valituna võtma aktiivselt osa nende tööst;
5.2.5. kasutama Liidu varalisi vahendeid Liidu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks ning vastavalt antud eelarvele;
5.2.6. suhtuma heaperemehelikult Liidu varasse.

LIIDU ÜLDKOOSOLEK, NÕUKOGU JA JUHATUS

Üldkoosolek
6.1. Liidu kõrgem organ on Liidu liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vähemalt 1 (üks) kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osa võtab vähemalt 3 Liidu liiget.

6.2. Liidu üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
6.2.1. Liidu põhikirja muutmine, uue põhikirja vastuvõtmine, eesmärkide muutmine;
6.2.2. juhatuse liikmete valimine;
6.2.3. Liidu likvideerimine;
6.2.4. liikmemaksu suuruse ja maksmise korra kinnitamine;
6.2.5. Liidu reorganiseerimine;
6.2.6. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine.

Juhatus ja Nõukoda
6.3. Liidu tegevust üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib juhatus, mis koosneb 1-3 (ühest kuni kolmest) liikmest.
6.4. Liidu juhatuse istungid kutsub kokku juhatuse esimees omal initsatiivil, juhatuse liikmete ettepanekul, või 1/10 Liidu liikmete kirjalikul nõudmisel.
6.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole liikmetest.
Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
6.6. Juhatuse ülesanneteks on:
6.6.1. valmistada ette üldkoosolekul arutusele tulevad küsimused, kutsuda kokku üldkoosolek ja kindlustada üldkoosoleku otsuste täitmine;
6.6.2. koostada, arutada läbi ja esitada üldkoosolekule ühingu järgneva aasta tegevuskava, aasta eelarve projekt;
6.6.3. otsustada Liidu liikmeks vastuvõtmine;
6.6.4. sõlmida Liidu nimel lepinguid;
6.6.5. esindada Liitu riigi- ja omavalitsusorganeis, samuti suhetes Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
6.6.6. otsustada palgalised töökohad ja määrata töötasu;
6.6.7. levitada vajalikku teavet Liidu tegevuse kohta;
6.7.8. kõigi muude Liidu tegevust puudutavat küsimuste lahendamine, mis ei kuulu Liidu üldkoosoleku pädevusse.
6.7.9. Juhatus võib valida ja kinnitada 5 aastaks ametisse 5-9 liikmelise nõuandva funktsiooniga organi – Nõukoja, mille tegevust reguleerib juhatuse poolt kinnitatud Nõukoja statuut.

ARUANDLUS JA KONTROLL

7.1. Liidu majandusliku tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek määrata audiitori või revidendi.
7.2. Kui Liidu tegevus ei vasta põhikirjale või kehtivale seadusandlusele, on üldkoosolekul õigus nõuda Liidu tegevuse peatamist, informeerides sellest juhatust ning koostades vastavasisulise akti.

LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Liidu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega juhul kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosoleku liikmetest.
8.2. Liidu tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
8.3. Liidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

Kinnitatud üldkoosoleku otsusega 30.11.2015.