Menüü

Patsientide liit: maksuhaldurite ligipääs terviseandmetele riivab põhiõigusi          

Eelmisel reedel justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõuga antakse maksuhaldurile õigus saada riigi andmekogust maksuõigusrikkumise riski hindamiseks tasuta vajalikke andmeid, kirjutab Med24.

Eelnõu seletuskirja kohaselt võimaldab kehtiv õigus maksuhalduril saada riigi andmekogu haldajalt järgmiseid maksustamise seisukohast tähendust omavaid tehinguid sooritanud isikute identifitseerimist võimaldavaid andmeid: ees- ja perekonnanimi või ärinimi; isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja –aasta.

Samas ei võimalda eelnimetatud andmed eelnõu autorite sõnul mõningatel juhtudel ilma täiendava teabeta hinnata maksuõigusrikkumise toimumise tõenäosust ning kontrollitoimingute algatamise vajalikkust. Selle probleemi lahendamiseks antakse maksuhaldurile õigus saada riigi andmekogu haldajatelt maksuõigusrikkumise riski hindamiseks vajalikke andmeid. Seejuures saab maksuhaldur küsida nii üksik- kui massandmeid, sealhulgas on halduril õigus taotleda andmetele kestev juurdepääs.

«Sisuliselt antakse maksuhaldurile peaaegu piiramatu õigus nõuda andmeid ükskõik missugusest riigi andmekogust, kui vastavat andmekogu käsitlev eriregulatsioon andmete väljastamist eraldi ei keela,» väitis Tammepuu. Ta lisas, et sellise ulatusega õigus loob maksuhaldurile õiguse nõuda andmeid ka riigi infosüsteemi kuuluvast andmekogust Tervise infosüsteem. «Arvestades terviseandmete delikaatset iseloomu, riivaks maksuhaldurile sellise õiguse andmine väga intentiivselt tervise kaitse ja eraelu puutumatuse põhiõigusi.»

Tammepuu seletas, et isiku terviseandmed on meditsiiniõiguses hõlmatud saladuse hoidmise kohustusega, mille eesmärk on suurendada ja toetada arsti-patsiendi vahelist usaldussuhet. Ainult sel juhul on patsiendil võimalik avaldada ka kõige intiimsemaid andmeid enda tervise kohta ning seeläbi aidata kaasa oma tervise hoidmisele ja tervisliku seisundi parandamisele. Konfidentsiaalsuspõhimõtte eesmärk on seega nii isiku eraelu kui ka tema tervise kaitse, mis kuuluvad vastavalt eraelu puutumatuse ja tervise kaitse põhiõiguste kaitsealasse.

Patsientide liit palub enne eelnõu menetlusega järgmistesse etappidesse liikumist kindlasti arvestada patsiendi terviseandmete kaitse vajadusega ning sõnastada eelnõu viisil, mis välistab maksuhalduri juurdepääsu isiku terviseandmetele.